زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت...

هر که شد کشته ی او نیک سرانجام افتاد...

حدیث استقامتگزارش تخلف
بعدی